Privatumo politika

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.1. Ši UAB "MB+" privatumo politika (toliau - Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine www.mobalt.eu (toliau-Svetainė), principus ir taisykles.
1.2. Ši Politika:
1.2.1. taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės Svetainėje ir naudojatės galimybe įsigyti Svetainėje siūlomų prekių ir (ar) produktų;
1.2.2. skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;
1.2.3. apibrėžia Jūsų asmens duomenų valdytojų įsipareigojimus;
1.2.4. paaiškina, kaip ir kokiais tikslais Svetainėje renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys;
1.2.5. informuoja apie Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus.
1.3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:
1.3.1. Asmens duomenys- bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi (IP adresas) bei kitais duomenimis ar požymiais.
1.3.2. Duomenų subjektas(Jūs) - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.
1.3.3. Duomenų valdytojas (mes)– UAB "MB+", kuri Jūsų asmens duomenis tvarko nustatytų tikslų ir priemonių pagrindu.
1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
 
II. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
 
2.1. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai registruojatės Svetainėje siūlomų prekių ir (ar) produktų įsigijimui, jas įsigyjate ir (ar) prenumeruojate naujienlaiškius.
2.2. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėje siūlomų prekių ir (ar) produktų.
2.3. Jūsų naudojimosi Svetaine metu pateiktus duomenis renka ir toliau tvarko šios Politikos 1.3.3. punkte nurodytas Duomenų valdytojas.
2.4. Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine, registruojatės, siekdami įsigyti mūsų siūlomų prekių ir (ar) produktų, ir įsigyjate mūsų siūlomas prekes ir (ar) produktus, t. y.:
2.4.1. Pagrindinė informacija - vardas, pavardė, adresas ir (ar) gimimo data (jeigu pateikiama), banko sąskaitos numeris, elektroninio pašto adresas ir (ar) telefono numeris;
2.4.2. Duomenys, kurie susiję su registracija Svetainėje siūlomų prekių ir (ar) produktų įsigijimui - užsakoma prekė ir (ar) produktas, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (Jums registruojantis mūsų naujienlaiškio užsakymui) bei susiję įrašai;
2.5. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:
2.5.1. Jūsų registracijos Svetainėje siūlomų prekių ir (ar) produktų įsigijimui (užsakymo) vykdymo;
2.5.2. Jūsų užsakymo mūsų parduodamos prekėms ir (ar) produktams įsigyti vykdymo;
2.5.3. Jūsų sutikimu, kai Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;
2.6. Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.
2.7. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
2.8. Jūsų registracijos Svetainėje metu pateiktus šios Politikos 2.4.1. ir 2.4.2 punktuose nurodytus duomenis (išskyrus Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) saugosime ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų, skaičiuojant nuo Jūsų pateikto užsakymo įvykdymo momento.
2.9. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.
2.10. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.
2.11. Pažymime, kad Jums nuvykus į Duomenų valdytojo prekių ir (ar) produktų pardavimo vietą ir sudarius prekių ir (ar) produktų pirkimo-pardavimo sutartis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi, vadovaujantis sudarytų sutarčių nuostatomis.
2.12. Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys Bendrovės gali būti atskleidžiami tiems duomenų gavėjams, kuriems tokius asmens duomenis pateikti būtina pagal LR teisės aktus ar siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, tame tarpe, skolų išieškojimo bendrovėms, teisinių paslaugų, buhalterinių paslaugų, banko paslaugų, serverių paslaugų, elektroninių programų administravimo paslaugų, interneto svetainės administravimo paslaugų, kurjerių ir pristatymo paslaugų teikėjams, pranešimų siuntimo platformoms.
 
III. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
 
4.1. Informuojame, kad būdamas Duomenų subjektu Jūs turite šias teises:
4.1.1. žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
4.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;
4.1.3. reikalauti ištaisyti tvarkomus savo Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;
4.1.4. reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai Asmens duomenys, Duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
4.1.5. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos pateikėte Duomenų valdytojui, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).
4.2. Dėl 4.1 p. nurodytų teisių galite kreiptis į Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas pateiks Jums reikalingą informaciją, taip pat teisės aktų bei šios Politikos nustatyta tvarka įgyvendins kitas Jūsų kaip Duomenų subjekto teises.
4.3. Rašytinį prašymą Duomenų valdytojui dėl šios Politikos 4.1. nurodytos informacijos pateikimo ar veiksmų turite pateikti kartu su Jūsų asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.
 
IV. Slapukai

5.1 Slapukai (angl. cookies): Mes naudojame slapukus, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Slapukai leidžia mums pagerinti ir supaprastinti vartotojų patirtį naudojantis mūsų Svetaine. Iš esmės, informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų mums individualiai identifikuoti Jus, kaip fizinį asmenį. Mes tvarkysime Jūsų duomenis naudodami slapukus tol, kol galioja Jūsų duotas sutikimas.

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
6.1. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją, el. pašto adresu office@mobalt.eu. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.
6.2. Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
6.3. Duomenų valdytojai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją. Paskutinis atnaujinimas:

2022 10 25