KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA                                                                                                                                                          UAB „MB+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      VSV_02 v.1.0.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2023 m. lapkričio mėn. 7 d.

      Kokybės ir aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimui UAB „MB+“ sukūrė prižiūrimą ir nuolat tobulinamą integruotą vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų ir kitų a    plinkos apsaugos teisės          aktų ir atitikties aplinkosaugai reikalavimus. 

      UAB ,,MB+" pagrindinė veikla – didmeninė prekyba, importuojamais elektros ir elektronikos įranga, kuri parduodama Lietuvoje ir užsienio klientams. 

      Organizacija supranta, kad klientams teikiamų paslaugų kokybės ir aplinkos apsaugos užtikrinimas yra jos klestėjimo ir plėtros pagrindas. Todėl vadovybė įsipareigoja:

  • Teikti aukščiausios kokybės didmeninės prekybos elektros ir elektronikos įrangos paslaugas.
  • Užtikrinti, kad vykdoma veikla atitiktų galiojančius teisės aktus ir kitus kokybei bei aplinkosaugai keliamus reikalavimus.
  • Analizuoti klientų bei suinteresuotų šalių lūkesčius, keliamus reikalavimus ir juos atitikti.
  • Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su klientais, tiekėjais ir partneriais.
  • Kelti darbuotojų kvalifikaciją, skatinti sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, įtraukti ir skatinti darbuotojus imtis iniciatyvų tausojant aplinką.
  • Vykdant veiklą, saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, tvarių išteklių naudojimą,
  • Nuolat tobulinti integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, analizuoti organizacijos veiklos rezultatus ir didinant integruotos vadybos sistemos veiksmingumą.

      Organizacijos vadovybė garantuoja aprūpinimą ištekliais, būtinais šios politikos ir jos pagrindu nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. Vadovybė siekia, kad ši politika būtų palaikoma visuose organizacijos  valdymo lygmenyse bei suprantama        ir vykdoma visų jos darbuotojų. Kviečiame visus darbuotojus sutelkti pastangas šiai politikai įgyvendinti.

      Politika prieinama visuomenei. Visi darbuotojai supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

 

                                                                                                                                                                             Direktorius      Algirdas Tėvelis